พังงา- รมว.เฉลิมชัยส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ดันพังงาสู่ครัวอันดามัน สร้างความยั่งยืนให้กับเกษตรกร

1

จากการที่ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการในเขตภาคใต้ เมื่อช่วงเดือนพฤษภาคม 2565 ซึ่งได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของเกษตรกร Young Smart Farmerในเขตตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา ที่ทำกิจกรรมโรงเรียนเกษตรกร มีการปลูกผัก เพื่อจำหน่ายสร้างรายได้และมีตลาดรองรับ และมีศักยภาพที่สามารถเป็นต้นแบบขยายผลให้กับเกษตรกรผู้ปลูกผักรายอื่นในจังหวัดได้ จึงเกิดแนวคิดที่จะให้มีการพัฒนาต่อยอดให้จังหวัดพังงาเป็นครัวอันดามัน ผ่านระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยให้สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มแปลงใหญ่ผักจังหวัดพังงา พื้นที่ 4 อำเภอต้นแบบ ได้แก่ อำเภอเมืองพังงา อำเภอทับปุด  อำเภอตะกั่วป่า  และอำเภอท้ายเหมือง

ล่าสุด ที่อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงพื้นที่พบปะและติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาศักยภาพของการเกษตรในพื้นที่ และเป็นประธานเปิดกิจกรรม “รวมพลขับเคลื่อนงานส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่พังงาสู่ครัวอันดามัน” โดยมีนางกันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน์ สส.พังงา ประธานกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วย นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา คณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดพังงา คณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ และพี่น้องเกษตรกร เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ขอชื่นชมความตั้งใจ  การเอาใจใส่ และการดูแลความเป็นอยู่เกษตรกรที่ได้ร่วมมือสร้างความยั่งยืนอย่างเข้มแข็งและมั่นคง จนปัจจุบันจังหวัดพังงามีโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ครอบคลุมในทุกกลุ่มชนิดสินค้า ทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง และแมลงเศรษฐกิจ รวมทั้งสิ้น 49 แปลง ในพื้นที่ 8 อำเภอ เกิดผลสำเร็จที่แสดงให้เห็นเป็นรูปธรรม ได้รับการรับรองมาตรฐานตรงกับความต้องการของตลาด ตามนโยบายการตลาดนำการผลิต นำไปสู่การจัดการสินค้าเกษตรสู่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน สร้างเสถียรภาพของราคาสินค้าเกษตรได้อย่างมั่นคงในอนาคตตามแผนปฏิรูปการเกษตร โดยเกษตรกรยังคงเป็นเจ้าของพื้นที่และร่วมกันดำเนินการบริหารจัดการการผลิต

  นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จังหวัดพังงา ได้ดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ซึ่งเป็นโครงการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2559 โดยเน้นการพัฒนาด้านลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ส่งผลดีต่อเกษตรกร คนในพื้นที่ สินค้า ภาครัฐ และอื่น ๆ ครอบคลุมในทุกด้าน ทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง และแมลงเศรษฐกิจ โดยเฉพาะด้านพืช  ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหลักในขับเคลื่อน ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดพังงา ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน มะพร้าว ยางพารา มังคุด พืชผักและสมุนไพร   การจัดงานครั้งนี้ ถือเป็นการเน้นย้ำถึงความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาแปลงใหญ่ 5 ด้าน ได้แก่ การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการ และการจัดการ ด้านการตลาด ที่สามารถช่วยเหลือเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งการผลักดันให้เกิดแปลงใหญ่ผักต้นแบบ ในพื้นที่นำร่อง 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองพังงา อำเภอทับปุด อำเภอตะกั่วป่า และอำเภอท้ายเหมือง รวมทั้งขยายผลไปในพื้นที่อำเภออื่น ๆ เพื่อให้เป็นแหล่งผลิตผักป้อนสู่ตลาดในจังหวัดกลุ่มอันดามันต่อไป

ภาพ-ข่าว เกศ จ.พังงา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here