พังงา นายอำเภอตะกั่วป่า นำกำนัน ผู้ใหญ่บ้านร่วมพิธีวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน130ปีบำบัดทุกข์ บำรุงสุข

1

นายไตรทิพย์ สกุลประดิษฐ์ นายอำเภอตะกั่วป่า เป็นประธานจัดวัน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 130  ปี บำบัดทุกข์  บำรุงสุขตรงกับวันที่ 10 สิงหาคม 2435 เป็นวันที่ได้มีการจัดตั้งสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ (เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยคนแรก) ทดลองจัดระเบียบการปกครองระดับตำบล หมู่บ้าน ขึ้นเป็นครั้งแรก ณ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน และเป็นการเน้นให้เห็นความสำคัญของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญยิ่งในการปฏิบัติภารกิจ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่ประชาชน ทางราชการจึงกำหนดให้วันที่ 10 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

โดยอำเภอตะกั่วป่า จึงได้จัดกิจกรรมขึ้นที่ศาลาประชาคมอำเภอตะกั่วป่า มีพิธียืนตรงเครารพธงชาติ ร้องเพลงสรรเสรินและร่วมทำบุญทางศาสนา 2 ศาสนา คือ ศาสนาพุทธและอิสลาม ต่อจากนั้นมีการมอบเงินรางวัลและประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2565 ได้แก่ นายไพศาล แก้วประเสริฐ กำนันตำบลบางนายสี นายมนัสศักดิ์ ยวนแก้ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่2ต.บางม่วง นายอุดมศักดิ์ สุขดี สารวัตรกำนัน ต.บางนายสี  นายประพาส หอมเจริญ สารวัตรกำนัน ต.บางนายสี นางรัศชนี คมกล้า แพทย์ประจำตำบลคึกคัก นายเจษฎา กิติพงศ์วรชัย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่3ต.คึกคัก และมีการอ่านสารเนื่องในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ของนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย และอธิบดีกรมการปกครอง ฯลฯ

ต่อจากนั้นทางสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา  ร่วมกับศูนย์อานวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอตะกั่วป่า ตำรวจ ตชด 425 ตะกั่วป่า ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอตะกั่วป่า ประชาชน นักเรียน สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพังงา ได้กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการปลูกต้นไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปล่อยเต่าทะเล และเก็บขยะชายหาดบริเวณชายหาดบางสัก หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 8 ตำบลบางม่วง อำเภอ ตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เพื่อคืนสภาพสิ่งแวดล้อมที่สะอาดและสวยงามพร้อมตอนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อนในพื้นที่จังหวัดพังงาต่อไป

ภาพ-ข่าว เกศ จ.พังงา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here