พังงา นายก อบต. ป้ายแดง แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด

6

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด อ.เมือง จ.พังงา ได้เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด ภายหลังมีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรียบร้อยแล้ว โดยมี นายดลหยา วาหะรักษ์ เป็นประธานเปิดประชุมฯ และมี ว่าที่ร้อยตรี กิตต์ไกรสี เขียวหวาน ปลัด อบต.ถ้ำน้ำผุด เป็นเลขานุการฯ ดำเนินการประชุมครั้งนี้

นายทรงยศ นาคฤทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด แถลงนโยบายต่อที่ประชุม โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาเป็นแนวทางในการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชน มี 7 ด้าน ประกอบด้วย 1. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และความปลอดภัย 2. นโยบายด้านการศึกษาและการเรียนรู้ 3. ด้านด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 4. ด้านส่งเสริมอาชีพและรายได้ 5. นโยบายด้านสาธารณสุข และสุขภาพ 6. ด้านกีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว และ 7. ด้านพัฒนากลุ่มองค์กร เครือข่าย และสวัสดิการชุมชน

กระผมในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารองค์กร ขอขอบพระคุณพี่น้องประชาชนชาวตำบลถ้ำน้ำผุด สมาชิก อบต.ถ้ำน้ำผุด และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ไว้วางใจกระผมพร้อมทีมงาน ให้เข้ามาบริหารงาน อบต.ถ้ำน้ำผุด ทั้งนี้ ในส่วนนโยบายดังกล่าว กระผมขอให้คำมั่นต่อสภาแห่งนี้ จะใช้ประสบการณ์และความรู้ความสามารถที่มีด้วยความมานะอุตสาหะและซื่อสัตย์สุจริต สู่การพัฒนาและการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นต่อไป” นายก อบต.ป้ายแดงกล่าวในที่สุด

ภาพ-ข่าว เกศ จังหวัด.พังงา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here