พังงา ทำแผนบริหารจัดการสินค้าเกษตร(ผลไม้) แก้ไขปัญหาพืชผลทางการเกษตร

3

 พาณิชย์จังหวัดพังงาได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การวางแผนบริหารจัดการสินค้าเกษตร(ผลไม้) จังหวัดพังงา”  โดยมี นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมนางหงส์ โรงแรมเอราวัณพังงา ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน ภาคกลุ่มเกษตรกร เพื่อจัดทำแผนแก้ไขปัญหาพืชผลทางการเกษตร จัดทำแผนปฏิบัติการกำหนดระยะเวลาติดตามงานในปีงบประมาณ 2565 และพิจารณาแนวทางการวางแผนบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรระดับจังหวัด, การจัดทำแผนประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตร

 ส่วนปริมาณผลผลิตทางการเกษตรจังหวัดพังงาฤดูกาลผลิตปี 2564 ทุเรียนมีจำนวน 2,856 ตัน มังคุด จำนวน 5,827 ตัน เงาะ 2,240 ตัน และลองกอง 1,781 ตัน และได้คาดการณ์ปริมาณผลผลิตในฤดูกาลผลิตปี 2565 จะมีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกชนิด เนื่องจากในปี 2564 นี้ มีผลผลิตออกน้อย ต้นมีการพักตัวทำให้มีการสะสมอาหาร แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและแมลงศัตรูพืชอาจส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงได้

ภาพ-ข่าว เกส จ.พังงา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here