พังงา คุณหญิงกัลยา เสมา2 จับมือเครือข่าย ดัน พืชผลเกษตรชุมชนส่งออกประเทศรัสเซีย

2

ณ ศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นางกันตวรรณ ตันเถียร(กุลจรรยาวิวัฒน์) ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดพังงา ร่วมเปิดโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนตามแนวพระราชดำริ (มูลนิธินโยบายสาธารณะไทย) และเปิดโครงการความร่วมมือภาคธุรกิจบรรจุภัณฑ์ผลผลิตทางการเกษตรส่งออกประเทศรัสเซีย ก่อนปล่อยขบวนรถผลิตผลทางการเกษตรสู่สนามบินนานาชาติภูเก็ตขึ้นเครื่องไปยังประเทศรัสเซีย

โดยจัดทำโครงการในครั้งนี้เพื่อเป็นการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนา การจัดการเรียนการสอนภาคเกษตร ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ให้มีประสิทธิภาพ มีการส่งเสริมให้ นักเรียนนักศึกษา และเกษตรกรนำองค์ความรู้ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้จริง ให้เกิดประโยชน์โดยตรงกับตนเอง สังคม และประเทศ

รวมถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของเกษตรกร ในการสร้างและพัฒนา ให้เกิดผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ สามารถสร้างโอกาส ช่องทางการส่งออกผลผลิตทางการเกษต ไม่ว่าจะเป็น ตะไคร้ ข่า ขิง ใบมะกรูด ไปยังประเทศรัสเซีย ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนให้ประชาสังคมได้เห็นถึงศักยภาพในำการพัฒนาสังคม โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการดำรงชีวิต และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ในการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม พร้อมสร้างการมีส่วนร่วม การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในรูปแบบต่างๆ ตามความต้องการของชุมชน และสถานประกอบการ และขยายผลการนำรูปแบบความร่วมมือด้านการเกษตรไปสู่สถานศึกษาวิทยาลัยเกษตรและประมงแห่งอื่นๆ ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้มีความสุข มีน้ำดื่มที่มีคุณภาพเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ รวมถึงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในชุมชน

ภาพ-ข่าว เกศ จ.พังงา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here