พังงาผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค ๘ ตรวจเยี่ยมโครงการ ดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไข้ปัญญายาเสพติดแบบครบวงจร

2

 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พลตํารวจโท อําพล บัวรับพร ผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค ๘ เดินทางตรวจเยี่ยมโครงการ ดำเนินงานชุมชนยั่งยืน (ปักกลด)  เพื่อแก้ไข้ปัญญายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยมี  พล.ต.ต.ธรรมนูญ ประยืนยง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพังงา  พ.ต.อ.กะเกณฑ์ นิกรหัสชัย ผกก.สภ.เมืองพังงา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ ณ วัดบางเสียด หมู่ที่ 4 ตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดพังงา

พลตํารวจโท อําพล บัวรับพร ผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค ๘ กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้กําหนดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ และในปีงบประมาณ พศ.2565 โดยสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ได้กําหนดแผนด้านการป้องกันยาเสพติด เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในชุมชน กลุ่มเป้าหมายที่มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ให้มีภูมิคุ้มกัน มีทักษะในการป้องกันตนเองจากยาเสพติด โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน  รวมถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านชุมชน เพื่อลดปัญหายาเสพติด โดยบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์การบริหารส่วนตำบล สาธารณสุข ปกครอง และภาคเอกชนในพื้นที่ มุ่งเน้นการทํางานเชิงรุกในการแก้ไขปัญหา และขับเคลื่อนส่งต่อไปยังกลไก หรือหน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่ในการดําเนินการอย่างเชื่อมโยงและเป็นระบบ เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน

ด้าน พ.ต.อ. ผกก.สภ.เมืองพังงา กล่าวว่า  สถานีตํารวจภูธรเมืองพังงา ได้จัดทําโครงการ “ดําเนินงานชุมชนยั่งยืน (ปักกลด) สถานีตํารวจภูธรเมืองพังงา” ขึ้น เพื่อให้สอดรับกับแนวนโยบายและการขับเคลื่อนโครงการในภาพรวม ของหน่วยงาน และสามารถสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการกับปัญหายาเสพติดและสภาพ ปัญหาอื่นได้อย่างเป็นระบบและยั่งยืนต่อไป เพื่อพัฒนาการดําเนินงานชุมชนยั่งยืน ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตาม ยุทธศาสตร์ชาติ  เกิดกระบวนการป้องกัน แก้ไข และการบําบัดยาเสพติด และสามารถจัดการกับปัญหา อาชญากรรมและความเดือดร้อนอื่นในพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชน และสร้างรูปแบบการดําเนินงานชุมชนเข้มแข็ง ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและสามารถจัดการ กับปัญหาอาชญากรรมและความเดือดร้อนขึ้นในพื้นที่ อย่างยั่งยืน

ภาพ-ข่าว เกษ จ.พังงา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here