พังงาจัดกิจกรรม “พัฒนาศักยภาพสตรีพังงา เรียนรู้ เท่าทัน ฝ่าฟันสถานการณ์ COVID-19”

4

นายจำเริญ  ทิพญพงศ์ธาดา  ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา  เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีพังงา เรียนรู้ เท่าทัน ฝ่าฟันสถานการณ์ COVID-19 พร้อมทั้งมอบแนวทางการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ  โดยมีนายประมวล  วรานุศิษฏ์  พัฒนาการจังหวัดพังงา กล่าวต้อนรับและชี้แจงกรอบการดำเนินงานโครงการฯ  นางวันดี  ปิยนามวาณิช  ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพังงา กล่าวรายงาน นางละวาดอร ศรีวรรธนะ รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพังงา นายอำเภอ  พัฒนาการอำเภอ คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมกับถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบประชุมออนไลน์จากหอประชุมจำปูน  ศูนย์ราชการจังหวัดพังงาไปยังอำเภอต่างๆพร้อมกัน

 จังหวัดพังงา โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพังงา ได้จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรี โดยเริ่มจากการสร้างกระบวนการเรียนรู้แก่ผู้นำสตรีในทุกอำเภอ มีการถ่ายทอดสู่ครอบครัว และการบริหารจัดการ บทบาทหน้าที่องค์กรสตรีทุกระดับ ให้สามารถบริหารจัดการให้ทันต่อเหตุการณ์ เป็นการลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตลอดจนการป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ในวงกว้าง ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย

     1. การมอบ “ถุงห่วงใย” จากใจเจ้าเมือง  ประกอบด้วย วัสดุและอุปกรณ์สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  จำนวน 750 ชุด ให้แก่อำเภอทั้ง 8 อำเภอ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ผู้นำสตรีและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่

     2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพสตรี  กลุ่มเป้าหมาย 200 คน  ดำเนินการ 9 จุด (ระดับจังหวัด 1 จุด 40 คน และระดับอำเภอ 8 จุด ๆ ละ 20 คน ) ประชุมผ่านระบบออนไลน์  

 โดยมีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ : บทบาทและการจดัการองค์กรสตรีให้ทันต่อเหตุการณ์ สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง  จากพัฒนาการจังหวัดพังงา และได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา  นางวัชรี  ตัณฑชน  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ มาให้ความรู้ในเรื่อง : การปฏิบัติตนและการดำเนินชีวิตที่ปลอดภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ทราบแนวทางการปฏิบัติตนและสามารถขับเคลื่อนงานในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพ-ข่าว เกศ จ.พังงา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here