พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานและปาฐกถาในงานสัมมนา “แนวทางส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”

1

 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา  พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานสัมมนา “แนวทางส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” โดยมีนายไมตรี ไตรศิลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา   นายเสรี สุวรรณภานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนา การเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา และนายกำพล เลิศเกียรติดำรงค์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านวิชาการและเสริมสร้างการให้ความรู้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา  และ  นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมต้อนรับ

โอกาสนี้พลเอก ประวิตร กล่าวปาฐกถา ในงานสัมมนา หัวข้อ “การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขในสังคมไทย” ให้แก่ภาคประชาชน เยาวชน บุคลากรทางการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนบุคคลผู้สนใจทั่วไปในจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้มีความร่วมมือร่วมใจกันในการส่งเสริมระบอบ การปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ซึ่งเป็นการปกครองที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของประเทศและเป็นค่านิยมวัฒนธรรมอันดีงามของไทยในการร่วมกันสร้างชาติให้มีความเจริญรุดหน้าอย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานคนไทยทุกคนในอนาคต พร้อมกันนี้ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ

ทั้งนี้ ประธานคณะผู้จัดสัมมนา นายกำพล เลิศเกียรติดำรงค์ สมาชิกวุฒิสภาและประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านวิชาการและเสริมสร้างการให้ความรู้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา กล่าวถึงบทสรุปในการจัดสัมมนาครั้งนี้ว่า นับเป็นนิมิตหมายและโอกาสอันดีที่ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานและให้ข้อคิดเห็นที่สำคัญ เพื่อสร้างเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขให้เป็นเสาหลักของบ้านเมืองและเป็นรากฐานนำประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here