พลเรือเอกพงศ์เทพหนูเทพองคมนตรีตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 จังหวัดนราธิวาส

1

พลเรือเอกพงศ์เทพหนูเทพองคมนตรีและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิ ราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชนูปถัมถ์ พร้อมคณะลงพื้นที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์สาม 19 ตำบลตันหยงมัสอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาส ประชุมติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์สาม 19 โดยมีนายปรีชา นวลน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายสังคม เกิดก่อ  ปลัดจังหวัดนราธิวาส นายวิมุตติ อำนักมณี  นายอำเภอระแงะ หัวหน้าส่วนราชการ ดร.นูซี มะเด็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 และกรรมการสถานศึกษาร่วมให้การต้อนรับ

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์สาม 19 จังหวัดนราธิวาสสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน 507 คน อยู่ประจำ มีคณะครูและบุคลากรทั้งหมด 122 คน  มีการบริหารงานแบ่งเป็น 6 ฝ่ายงาน คือ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายงบประมาณและแผน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายกิจการพิเศษ และฝ่ายกิจกรรมนักเรียน โดยโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนตรงตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานตามอัตลักษณ์โรงเรียนที่ว่า จิตอาสาพาอาชีพ โดยการเปิดเป็นชุมนุมอาชีพให้นักเรียนมีอาชีพอย่างน้อยคนละ 1 อาชีพ และมีการเปิดหลักสูตร การฝึกอาชีพ คือ สาขาช่างไฟฟ้า ช่างซ่อมจักรยานยนต์และช่างก่อสร้าง

จัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานควบคู่หลักสูตรที่สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น หลักสูตรการศึกษาเพื่อการทำงาน หลักสูตรอิสลามศึกษา หลักสูตรการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และทักษะการดำรงชีวิต

การศึกษาในสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษในจังหวัดนราธิวาส มีจํานวน 3 แห่ง ได้แก่ (1) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 66 จังหวัดนราธิวาส (2) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 จังหวัดนราธิวาส (3) ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดนราธิวาสสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดนราธิวาส ได้แก่ มหาวิทยาลัย นราธิวาสราชนครินทร์ วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส วิทยาลัยการอาชีพตากใบ วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก

นโยบายการศึกษาจังหวัด ส่งเสริมและสนับสนุนให้คนไทยในวัยเรียนทุกคน ในจังหวัด ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม และจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยม 12 ประการ เน้นทุกฝ่ายมีส่วนร่วม มีการพัฒนาที่เหมาะสมกับวัย นําปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาประเทศต่อไป

เป็นพระมหากรุณาธิคุณจากศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ     ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบอุปกรณ์การเรียน เคร่ืองเขียนและสิ่งของพระราชทานให้กับนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 จังหวัดนราธิวาส เป็นประจําทุกปี ซ่ึงเป็นโรงเรียน ศึกษาสงเคราะห์ท่ีรับเด็กยากไร้ทางเศรษฐกิจสังคมให้มีสิทธิและโอกาสได้รับ บริการทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างท่ัวถึง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน โดยได้จัด การศึกษา สนองนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามแผนงานขยายโอกาส และพัฒนาการศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา เป็นกิจกรรมพัฒนาคุณภาพสถานศึกษายุคใหม่ ตามแผนบริหารจัดการศึกษา โดยยึดพ้ืนท่ีเป็นฐานการจัดการศึกษาเพ่ือการมี งานทํา เน้นการใช้ศักยภาพของพ้ืนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการพัฒนา หลักสูตรด้านอาชีพ จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกอาชีพ และทักษะ การประกอบอาชีพใน 5 กลุ่มอาชีพ คือ เกษตรกร อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และการบริหารจัดการและบริการ มุ่งเน้นพัฒนาเพ่ือให้เกิด ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและคุณลักษณะพึงประสงค์เป็นคนดีมีคุณธรรม พัฒนาประเทศชาติต่อไป

ข่าว/ซาการียา/จ.นราธิวาส

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here