พลิกโฉมการศึกษาไทยก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 กับ Active learning

9

พลิกโฉมการศึกษาไทยก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 ให้ทันกับยุค 4.0 ที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี และพลวัตรต่างๆ โดยเป็นการเปลี่ยนจาก Passive Learning เป็น Active Learning ที่รัฐบาลให้ความสำคัญ จะมีรายละเอียดอย่างไร ไปทราบรายละเอียดกับ ดร.ศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และ รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here