พลังงานจังหวัดนนทบุรี ประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง

5

นายทศพล  เพ็งส้ม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติงานกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในการประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงกับผู้ประกอบการธุรกิจพลังงานจังหวัดนนทบุรี โดยมีนายณัฐกิตต์ รัฐศิลป์โภคิน พลังงานจังหวัดนนทบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง  พ.ศ. 2542 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 300 คน ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานประกอบกิจการประเภทสถานีบริการน้ำมันและก๊าซ การประชุมในครั้งนี้เพื่อเป็นการซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายของกรมธุรกิจพลังงานในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ในเรื่องของกระบวนการแจ้งประกอบกิจการประเภทที่  2 และการขออนุญาตประกอบกิจการประเภทที่  3  โดยที่กฎหมายมีความซับซ้อนและต้องเกี่ยวเนื่องกับส่วนราชการหลายหน่วยงาน  ประกอบกับกรมธุรกิจพลังงาน ได้มีการถ่ายโอนภารกิจงานควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานประกอบกิจการประเภทสถานีบริการน้ำมันต้องอยู่ในภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำนาจการออกใบอนุญาตและการควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยยังอยู่ในความรับผิดชอบของกรมธุรกิจพลังงาน เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการน้ำมันและก๊าซปิโตรเลียมเหลวปฏิบัติแนวทางให้ถูกต้อง รวมทั้งป้องกันปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ออกตรวจตรา จับกุม  ดำเนินคดีกับประชาชนและผู้ประกอบกิจการที่กระทำผิด ทำให้ได้รับความเดือดร้อน  ไม่ได้รับความเป็นธรรม  ไม่โปร่งใสก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจต่อระบบราชการอันอาจนำไปสู่ความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องต่อระบบราชการต่อไป จึงจำเป็นต้องมีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงและกฏหมายที่เกี่ยวข้องให้ผู้ประกอบการได้เข้าใจตรงกัน

ศุภชัย สินธ์ประเสริฐ : นนทบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here