พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ณ วัดพุทธาธิวาส พระอารามหลวง อ.เบตง จ.ยะลา

1

ที่ วัดพุทธาธิวาส พระอารามหลวง อ.เบตง จ.ยะลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ รองศาสตราจารย์ ศิษฎ์ธวัช มั่นเศรษฐวิทย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรภรณ์ มั่นเศรษฐวิทย์ พร้อมครอบครัว  นำผ้าพระกฐินพระราชทาน ถวายพระสงฆ์จำพรรษากาล ถ้วนไตรมาส โดยมี พระสุนทร วิสุทธานุวัตร เจ้าคณะอำเภอเบตงและเจ้าอาวาส วัดพุทธาธิวาส พระอารามหลวง คณะสงฆ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอเบตง คณะผู้บริหาร พุทธศาสนิกชนในพื้นที่และชาวมาเลเซีย ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชน ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

รองศาสตราจารย์ ศิษฏ์ธวัช  มั่นเศรษฐวิทย์   กล่าวว่า ผ้าพระกฐินพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นเจ้าภาพนำผ้ากฐินพระราชทานมาถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดพุทธาธิวาส พระอารามหลวง เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชนในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา อีกทั้งยังช่วยเพิ่มผลบุญและความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนและครอบครัว ธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีสำคัญทางศาสนาให้คงอยู่สืบไป

สำหรับยอดเงินที่ได้จากการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน เพื่อนำไปบูรณะพระอารามหลวง ถวายพระภิกษุและบำรุงพระอารามหลวง และมอบทุนการศึกษา จำนวน 10 ทุน รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 608,357 บาท

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here