พช.แพร่ โดยอำเภอสูงเม่น ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยือนครัวเรือนตกเกณฑ์ รายตัวชี้วัดข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานปี 2564

4

นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น พร้อมด้วยนายอมรรักษ์ อิ่นศิริ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ,นายนิรุต แก้วมา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2,นายกันตภณ อภิแตงอ่อน ผู้นำ อช.,นางดวงมณีนวลจันทร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (พัฒนากรประจำตำบล) นางสาวจีรนันท์ กำยาน เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน  ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยือนครัวเรือนที่ตกเกณฑ์รายตัวชี้วัดข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ระดับอำเภอ ปี 2564 บ้านนายสุทัศน์ เหล่ากว้าง บ้านเลขที่ 53/2 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

ผลการลงติดตาม เยี่ยมเยือน นายสุทัศน์ เหล่ากว้าง มีอาชีพรับจ้างทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ รายได้วันละ 200 – 300 บาท/วัน (รายได้ไม่แน่นอนไม่มีรายได้ทุกวัน) พื้นที่บ้าน 30 ตารางวา สภาพไม่แข็งแรง อาศัยอยู่กับหลาน อายุ 15 ปี เรียนอยู่ชั้น ม.3 โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ การแก้ไขจะดำเนินการปรึกษาหารือหน่วยงานภาคีให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนร่วมถึงหมู่บ้าน/ชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ไข เพื่อให้การเป็นอยู่ดีขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

การลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลในครั้งนี้ เน้นมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และมาตรการสาธารณสุข D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here