พช.แพร่ ร่วมกับพช.หนองม่วงไข่ นำร่องตรวจสอบ จำแนกทดสอบระบบ TPMAP Logbook โครงการขจัดความยากจน

4

ที่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ นายสุสังข์ ชุ่มมะโน พัฒนาการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นางณัฐธยาน์ โปธิมา ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นางนงนุช ส่วนบุญ พัฒนาการอำเภอหนองม่วงไข่ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่/อำเภอหนองม่วงไข่ ลงพื้นที่ตรวจสอบให้ความช่วยเหลือครัวเรือนยากจนตามฐานระบบ TPMAP Logbook ซึ่งทางจังหวัดแพร่ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอ นำร่องตรวจสอบ จำแนกทดสอบระบบ TPMAP Logbook และได้มอบสิ่งของช่วยเหลือครัวเรือนในตำบลหนองม่วงไข่ และตำบลวังหลวง อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

โดยได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือครัวเรือนหมู่ที่ 6 ตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ ซึ่งเป็นการสงเคราะห์สิ่งของความช่วยเหลือพื้นฐาน และครัวเรือนหมู่ที่ 1 ตำบลวังหลวง ซึ่งเป็นการส่งเสริมพัฒนาอาชีพการทำเกษตรในพื้นที่แปลงของตนเองซึ่งได้มอบสิ่งของความช่วยเหลือ ได้แก่ สิ่งของอุปโภค-บริโภค เพื่อการสงเคราะห์ และจอบขุดดิน เมล็ดพันธุ์ผัก เพื่อการส่งเสริมอาชีพ แก่สองครัวเรือนดังกล่าว

ในการนี้ ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ได้รับมอบหมายรับผิดชอบ ตัวชี้วัดที่ 10.2 การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยจังหวัดแพร่มีครัวเรือนเป้าหมายที่ต้องได้รับการช่วยเหลือ 3,347 ครัวเรือน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565

การลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้ เน้นมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และมาตรการสาธารณสุข D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน จ.แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here