พช.แพร่ ประชุมคณะทำงาน สนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 8 และตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2

6

ที่ห้องประชุมเวียงโกศัย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ นายสุสังข์ ชุ่มมะโน เป็นประธานในการประชุมฯ พร้อมด้วยนายกฤษฎากรณ์ กระเสาร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ นายวีรกานต์ บุญตัน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมฯ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ มีผู้เข้าร่วมการประชุม ได้แก่ – คณะทำงานตัวชี้วัดที่ 8 เศรษฐกิจสร้างสรรค์ จำนวน 15 คน- คณะทำงานตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 จำนวน 18 คน

ด้วยจังหวัดแพร่ ได้มีนโยบายและแนวทางในการขับเคลื่อนภารกิจ ตัวชี้วัดจังหวัดแพร่ 12 เป้าหมายร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อใช้เป็นกรอบในการบริหารราชการจังหวัดแพร่ โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้มีการบริหารราชการที่ธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเป็นไปเพื่อความสุขของประชาชนโดยมีประเด็นการประชุม ดังต่อไปนี้

– การแต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 8 เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

– เป้าหมายการดำเนินงานตามตัวชี้วัดหลัก 12 เป้าหมายร่วม จังหวัดแพร่

– ร่าง Template ตัวชี้วัดที่ 8 และตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 – แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 8 และตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 ของจังหวัดแพร่

ทั้งนี้ ก็เพื่อให้การขับเคลื่อนภารกิจ ตัวชี้วัดจังหวัดแพร่ 12 เป้าหมายร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีการบูรณาการในการปฏิบัติงานและกำกับดูแลที่เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ทำให้ผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม

การประชุมในครั้งนี้ เน้นมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และมาตรการสาธารณสุข D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด

ภาพข่าว ธีรพงษ์ ธงออน จ.แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here