พช.อุตรดิตถ์ สร้างเครือข่ายผู้นำการพัฒนาคุณภาพชีวิต “โคก หนอง นา โมเดล” (อุตรดิตถ์)

14

นางสาวธัญญาณี  ศรีใจอินทร์   ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมฯ   นางสุจิตรา  พิเคราะห์   ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศฯ และนางปัณฑารีย์    จุฑา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  เข้าร่วมโครง กิจกรรม การเอามือสามัคคี ตามโครงการเสริมสร้างและการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมที่ 2  รูปแบบประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ที่พื้นที่ของนายประทุม ลัคณา  บ้านสามร้อยเมตร  หมู่ที่ 12 ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัด

กิจกรรมเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยทีมผู้นำต้นแบบ  (ครูพาทำ)     

น้อมนำหลักทฤษฎีใหม่ เน้นย้ำ การบริหารจัดการน้ำ การสร้างฝน เก็บน้ำฝน สร้างหนอง คลองไส้ไก่ ปรับใช้ที่ดินตามภูมิสังคมของพื้นที่  เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร   มีแหล่งน้ำเพียงพอ มีที่อยู่อาศัย เกิดความสมดุลในชีวิต รวมถึงมีรายได้ มีอาชีพ มีงานทำที่ยั่งยืน 

ภาพ-ข่าว ณัฐวัฒน์​ ราช​ประสิทธิ์​ จ.​อุตรดิตถ์​

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here