พช. ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมการประกวดการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting

4

นายจำเริญ  แหวนเพชร ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 8 เป็นประธาน ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาชุมชนชลบุรี และผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมฯ เป็นคณะกรรมการประเมินการคัดเลือกสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2565 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting) เขตตรวจราชการที่ 8 จังหวัดฉะเชิงเทราโดยมี            นายสุรชัย  ยุติธรรมนนท์ นอภ.บางปะกงกล่าวต้อนรับและร่วมประสานให้ข้อมูลพร้อมด้วย นาง อาภร โพธิ์เจริญ ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา พัฒนาการอำเภอบางปะกงและนักวิชาการพัฒนาชุมชนร่วมให้ข้อมูล          

นางอาภรณ์กล่าวว่าจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ดำเนินการคัดเลือกตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2565 โดยมีนายพธสร พันธุ์สุวรรณ กำนันตำบลท่าข้าม เป็นผู้นำเสนอผลการขับเคลื่อนงานของคณะทำงานฯ  ซึ่งแนวทางการพัฒนาตำบลสารสนเทศต้นแบบฯ ทั้ง 5 กระบวนการ ตั้งแต่การสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกัน และการถ่ายทอดการใช้ CIA Program มาวิเคราะห์ปัญหาการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้ง 5 ด้าน เพื่อกำหนดความต้องการร่วมกัน จัดทำโครงการ / กิจกรรม แบบบูรณาการงาน งบประมาณจากแหล่งต่างๆ ในท้องถิ่น ท้องที่ ตามลำดับความสำคัญของปัญหา รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศร่วมกัน การจัดทำสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ปักหมุดสถานที่สำคัญของตำบล ทั้งนี้ ตำบลท่าข้าม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้นำชุมชน และหน่วยงานภาคีพัฒนา ดำเนินการถอดบทเรียนการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here