พช.ฉะเชิงเทรา ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VDO Conference)

4

นางอาภร โพธิ์เจริญผู้อำนวยการ กลุ่มงานสารสนเทศกาพัฒนาชุมชนเปิดเผิยว่า  วันนี้นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีการพัฒนาชุมชน  เป็นประธานการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 10/2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VDO Conference) โดยมี รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้ตรวจราชการ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชนทั้งนี้ นายวรนัฐ ติรประเสริฐสิน พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย นายปัณณธร ล่ามแขก ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน  และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา / พนักงานราชการเฉพาะกิจ เข้าร่วมประชุมฯ กันอย่างพร้อมเพียง ณ ห้องประชุมสำนัก งานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ้งมีวาระสำคัญ

 ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรม กรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564  ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล” (งบเงินกู้) รายงานประจำปี  2564 สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน (Annual Report 2021)   รายงานภาวะหนี้สินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ)  ประจำปี 2564  สรุปสถานะกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ประจำปี     การติดตามการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2 ค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  การสิ้นสุดโครงการเพื่อส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการชุมชน แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564. และการบริหารจัด การหนี้ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ภาพ-ข่าว สมสักดิ์ /ผู้สื่อข่าวภูมิภาคฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here