พช. ฉะเชิงเทรา ร่วมรับการตรวจราชการ5กระทรวงแบบบูรณาการ

2

นางชื่นชีวัน ลิมป์ธีระกุล ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 8 พร้อมคณะ ประกอบด้วยนายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางโสภา เกียรตินิรชา ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน นางสาวอุไร เล็กน้อย ผู้ตรวจราชการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายทาวัน ทวีถาวรสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม และนายตั้ง อสิพงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้แทนผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการ การจัดการสิ่งแวดล้อมสีเขียว เพื่อความยั่งยืน ตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) โครงการ ขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) ซึ่งมีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ศูนย์บางคล้า เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ

 การติดตาม ตรวจสอบ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ  เรื่อง  การเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก – กลุ่มยาดมสมุนไพร หมู่ที่ 3 ตำบลบางเล่า อำเภอคลองเขื่อน ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ อำเภอบางปะกง ซึ่งสำนัก งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ

 โดย นายวรนัฐ ติรประเสริฐสิน พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยนางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอคลองเขื่อน ร่วมต้อนรับและสนับสนุนข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มอาชีพ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ กลุ่มยาดมสมุนไพร หมู่ที่ 3 ตำบลบางเล่า อำเภอคลองเขื่อน 

ภาพ-ข่าว สมสักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here