พช. ฉะเชิงเทรา จัดประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน “เหลียวหน้า แลหลัง 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน”

9

ที่ ห้องบางตลาด โรงแรม ที วินเทจ บางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา   นายวรนัฐ  ติรประเสริฐสิน พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน “เหลียวหน้า แลหลัง 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน”  โดยนางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นผู้กล่าวรายงาน 

การประชุมในครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย พัฒนาการจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน พัฒนากร เจ้าหน้าที่ธุรการ/การเงิน พนักงานราชการ อาสาพัฒนาเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ในการถอดบทเรียนการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนสรุปผลการดำเนินงานตามภารกิจที่สำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน และแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) สามารถนำไปปฏิบัติงานและประยุกต์ใช้ในโอกาสต่อไป ประเด็นที่สำคัญในการประชุม ประกอบด้วย 

การจัดเวทีเรียนรู้การขับเคลื่อนงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565    การขับเคลื่อนตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ   การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 1 พัฒนากร  1 กลุ่มออมทรัพย์ฯ   การดำเนินการศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน 1 พัฒนาการอำเภอ 1 ศูนย์ฯ   การคัดเลือกBest Practice ผลงานเด่นที่สามารถใช้เป็นวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ    การแบ่งกลุ่มกิจกรรมเหลียวหน้าแลหลัง ผลการดำเนินงาน ข้อจำกัด ข้อเสนอแนะตามภารกิจที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของกรมการพัฒนาชุมชน 9 ภารกิจ  การวางแผนการขับเคลื่อนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

นายวรนัฐ  ติรประเสริฐสิน พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า การเหลียวหน้า แลหลัง 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน เราจะได้อะไรที่จะนำไปสู่การพัฒนาเพื่อหาจุดร่วมในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ซึ่งขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคน การประชุมครั้งนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ที่จะมองภาพการทำงานร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชนในอนาคตของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ให้สู่เป้าหมาย ”เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงาน ด้วยการถอดบทเรียนและสรุปรวบรวมผลการดำเนินงานตามภารกิจที่สำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน และการมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) สามารถนำไปปฏิบัติและประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนได้ ตลอดถึงปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะต่างๆ จะได้รับการแก้ไข นำไปสู่เป้าหมายได้ และสิ่งสำคัญอย่างหนึ่ง คือเจ้าหน้าที่จะต้องมีความรู้คู่คุณธรรม มีความรักและสามัคคี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here