พช.จ.แพร่ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ​ (D-HOPE​)​ บ้านโป่งศรี​”เปิดขุมทรัพย์​ บ้านโป่งศรี”

2

ที่วังปลาโป่งศรี​ หมู่ที่​ 4 ตำบลบ้านถิ่น​ อำเภอเมืองแพร่​ จังหวัดแพร่ นายสมหวัง​ พ่วงบางโพ​ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่​ เป็นประธาน เปิดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ​ (D-HOPE)​ ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม​  โดยมี นายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ นายอำเภอเมืองแพร่ กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านถิ่น และประชาชนในพื้นที่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้มีศักยภาพ​ มีการบริหารจัดการที่ดี​ และดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวในจังหวัดแพร่​ ภายใต้สโลแกนที่ว่า​ “เปิดขุมทรัพย์​ บ้านโป่งศรี”

ในการนี้ นายวีรกานต์ บุญตัน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมฯ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดแพร่ พร้อมนางนัยนันท์ ชูสกุลนิติสินธ์ พัฒนาการอำเภอเมืองแพร่ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองแพร่ เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม กิจกรรมส่งเริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) นั้น กรมการพัฒนาชุมชนร่วมกับ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่นในการดำเนินงานโครงการเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการชุมชน มีเป้าหมายเพื่อให้เศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่โครงการฯ ได้รับการกระตุ้นด้วยการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการในชุมชน เพื่อให้ผู้ประกอบการในชุมชนได้รับการพัฒนาตามแนวทางการจัดนิทรรศการแบบกระจายที่ผู้บริโภคได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง หรือ (Decentralized Hands – On Program Exhibition : D – HOPE) ซึ่งทำให้พื้นที่เป้าหมายมีผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความยั่งยืน D-HOPE มีลักษณะแตกต่างจากนิทรรศการ OTOP ตรงที่ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดถูกนำมารวมที่ศูนย์จัดแสดงในที่เดียวกัน เรียกว่า แบบรวมตัวสู่ศูนย์กลาง ในทางกลับกัน นิทรรศการ D-HOPE เป็นลักษณะกระจาย คือโปรแกรมที่ผู้เข้าชมสามารถร่วมลงมือปฏิบัติเองนั้นเกิดจากการเลือกคัดสรรโดยบรรดาผู้ผลิตและผู้ให้บริการ  กิจกรรมจะเน้นในลักษณะให้ผู้เข้าชมร่วมลงมือทำมากกว่าการจัดงานแบบศูนย์แสดงสินค้า เพื่อที่นักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยือนท้องถิ่นสามารถเรียนรู้จากการร่วมประสบการณ์จริงในกิจกรรมนั้นๆ ได้

กิจกรรมดังกล่าว เน้นมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และมาตรการสาธารณสุข D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here