พช.จ.เชียงใหม่ประขุมขับเคลื่อน กองทุนแม่ของแผ่นดินตามมแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ระดับจังหวัดและอำเภอ

6

นายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด / อำเภอ โดยมีนายสว่าง ธาตุอินทร์​จันทร์ ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ และ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน, นายวิทยา ชุมภู​คำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่, นางสาวปริศนา กันธิวาท นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ, ตัวแทนประธานและคณะกรรมการ กองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดเชียงใหม่ ในระดับอำเภอ 25 อำเภอ, พัฒนาชุมชนแต่ละอำเภอ, พ.ต.ต.ปิยะพงษ์ ชัยนำ สว.อก.สภ.ช้างเผือก เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 2565 ของจังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่

กรมพัฒนาชุมชนได้รับมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทยให้รับผิดชอบดำเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดิน “เป้าหมายคือการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ได้ผลอย่างยั่งยืนด้วยพลังสามัคคีของชาวบ้าน ให้พึ่งพาตนเองบนพื้นฐานของทุนทางสังคมที่มีอยู่ และต่อยอดไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบ คือ เงินขวัญถุงพระราชทานแห่งละ 8,000 บาทโดยไม่ใช้จ่ายให้, ทุนศรัทธาราษฎรร่วมกันบริจาคสมทบด้วยพลังความศรัทธา และทุนปัญญาราษฎรคิดค้นด้วยภูมิปัญญาเองโดยระดมทุนเพื่อขยายกองทุน ซึ่งจากฐานข้อมูลกองทุนแม่ของแผ่นดินปี 2564 มีจำนวน 591 กองทุน แบ่งออกเป็น ระดับ A 143 กองทุนระดับ B 414 กองทุนและระดับ C 34 กองทุน ผลการประกวดหมู่บ้านกองทุนของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี 2564 ได้แก่ บ้านท่ากระดาษริมเหมือง หมู่ที่ 6 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

นายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ตามแผนบูรณาการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้เสพติดประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดโดยใช้กลไกของกองทุนแม่ของแผ่นดิน ระดับอำเภอเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ โดยขอความร่วมมือให้อำเภอส่งรายชื่อหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินให้กับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่, ในระดับดับจังหวัดสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ต้นแบบหนุนเสริมอาชีพแก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ผ่านการบำบัด ซึ่งตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องภายในแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดพ. ศ. 2563 – 2565 เพื่อลดผลกระทบเกิดปัญหาจากยาเสพติดในสังคมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและลดความเดือดร้อนของประชาชนจากผลกระทบดังกล่าวให้กับบุคคลชุมชนและสังคมโดยมาตรการป้องกันยาเสพยาเสพติดกำหนดกรอบการดำเนินงานที่สำคัญได้แก่ สร้างการรับรู้ให้กับประชากรกลุ่มทั่วไป สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในประชากรแต่ละช่วงวัยเพื่อป้องกันยาเสพติดในประชากรกลุ่มเสี่ยงสูง สร้างพื้นที่ปลอดภัยทั้งในสถานศึกษาสถานประกอบการและหมู่บ้านชุมชน พัฒนากลไกการมีส่วนร่วมจากประชากรกลุ่มเป้าหมายสร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐและลดผลกระทบลดอันตรายของสังคมชุมชนจากปัญหายาเสพติด ให้สังคมมีความปลอดภัยจากยาเสพติด ซึ่งในกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดและอำเภอ จึงกำหนดแนวทางการปรับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อจัดการพื้นที่ให้มีศักยภาพในการลดอุปสงค์ยาเสพติดทั้งในด้านการขจัดปัจจัยลบและด้านการเพิ่มปัจจัยบวก โดยให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนการส่งเสริมกิจกรรมเชิงบวกการจัดระเบียบสังคมและการเสริมสร้างพื้นที่ปลอดภัยเน้นความมีส่วนร่วมของกลไกในพื้นที่ให้มีระบบดูแล ช่วยเหลือและเฝ้าระวังปัญหาอย่างต่อเนื่อง พัฒนากลไกการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อให้มีบทบาทสำคัญในกระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ได้แก่ การพัฒนาเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อเป็นขบวนภาคประชาชนในการร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในหมู่บ้านชุมชน พัฒนาวิทยากรกระบวนการเพื่อสนับสนุนการส่งเสริมการจัดตั้งหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินและการยกระดับหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินรวมถึงการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอละ 1 คน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานกองทุนแม่ของแผ่นดินสำนักงานเทศบาลจำนวน 1 คน และประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอหรือผู้แทนอำเภอละ 1 คน รวมแล้ว 51 คน

นายวิทยา ชุมภู​คำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เผยว่า ด้วยกรมการพัฒนาชุมชนได้รับมอบหมายภารกิจกระทรวงมหาดไทยให้รับผิดชอบดำเนินงานเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดิน จึงได้กำหนดแผน การประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี 2565, การพัฒนาและยกระดับหมู่บ้านบุญแม่ของแผ่นดิน ในการดูแลไม่ให้มีกลุ่มผู้ติดยาเสพติดเพิ่มและช่วยสอดส่องดูแลเพื่อลดกลุ่มผู้ติดยาเสพติด และได้ฝากให้ประธานกองทุนแม่ในแต่ล่ะอำเภอในการดูแลเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวที่ยากจนในพื้นที่ โดยขอความร่วมมือพัฒนาชุมชนและเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน เข้าร่วมสำรวจในพื้นที่ของตนเองพร้อมหาทุนเข้าช่วยเหลือในเบื้องต้น และ ขอให้ทุกอำเภอดำเนินการตรวจสอบข้อมูลหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีการแพร่ระบาดยาเสพติด โดยให้ดำเนินการวางแผนการดำเนินกิจกรรมการป้องกันในระดับพื้นที่ในทุกหมู่บ้าน สืบเนื่องจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ได้จัดประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ปีงบประมาณ 2565 และได้แจ้งรายชื่อหมู่บ้านการแพร่ระบาดยาเสพติดของจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 229 บ้านและเป็นหมู่บ้านของกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน 57 บ้าน ดังนั้นขอความร่วมมือ ให้ชุมชนเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินในพื้นที่ ทำประชาคมเพื่อให้หมู่บ้านช่วยกันดูแลทั้งในด้านผู้เสพ ผู้ค้า หรือผู้ที่อยู่ในข่ายต้องสงสัย เพื่อดำเนินกานป้องกันและแก้ไขยาเสพติด ทำให้ชุมชนเข็มแข็งต่อไป

ทางด้านนายสว่าง ธาตุอินทร์​จันทร์ ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ และ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เผยว่า การประชุมในครั้งนี้ เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดแผนการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดและอำเภอ ในครั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชนด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดินในพื้นที่ให้เกิดความยั่งยืน และเกิดความเข้มแข็ง และพร้อมขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินในรูปแบบเครือข่ายการทำงานระดับจังหวัดและอำเภอ.ต่อไป

ภาพ-ข่าว นิวัตร ธาตุอินจันทร์ จ.เชียงใหม่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here