ผู้ว่า ลพบุรี ประกอบพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “.

4

ที่ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน ในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ พร้อมถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ ต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมพิธี ในรูปแบบ New Normal ตามมาตาการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 อย่างเคร่งคัด โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ยังได้เป็นประธานในพิธีมอบใบอนุญาตศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จำนวน 6 แห่ง และ ใบอนุญาตศูนย์ประเมินรับรองความรู้ความสามารถ จำนวน 1 แห่ง

 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงสนพระราชหฤทัยในงานช่างตั้งแต่ยังทรงศึกษาอยู่ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้ทรงประดิษฐ์ของเล่นด้วยพระองค์เองเมื่อครั้งทรงพระเยาว์ ทรงสนพระราชหฤทัยในกีฬาเรือใบเป็นอย่างยิ่ง ทรงออกแบบและต่อเรือใบที่ดีเลิศ โดยทรงชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเรือใบในการแข่งขันกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4 พุทธศักราช 2510 ณ ประเทศไทย ด้วยเรือที่ทรงต่อขึ้นด้วยพระองค์เอง กังหันน้ำชัยพัฒนา ตลอดจนทรงตั้งโรงเรียนพระดาบส เพื่อสอนวิชาชีพช่างให้แก่เยาวชนรวมทั้งผู้ด้อยโอกาสทั่วไป คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 กำหนดให้วันที่ 2 มีนาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานแนะแนวอาชีพ และแข่งขันฝีมือแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ณ ลุมพินีสถาน เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2513 ให้เป็น “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ”

  นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีได้ถวายพระราชสมัญญา “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย และทรงพระปรีชาสามารถด้านการช่าง รวมทั้งทรงให้ความสำคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงานของช่างไทยให้มีความเป็นมาตรฐานสากล

ภาพ-ข่าว สมชาย จ.ลพบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here