ผู้ว่าแถลงข่าวโครงการ ศรีสะเกษ คืนสุข สร้างงาน สร้างอาชีพ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชน

5

ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ  อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวโครงการ ศรีสะเกษ คืนสุข สร้างงาน สร้างอาชีพ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนจังหวัดศรีสะเกษ  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐและเอกชนจังหวัดศรีสะเกษและสื่อมวลชนจังหวัดศรีสะเกษ  ร่วมรับฟังการแถลงข่าวเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนจังหวัดศรีสะเกษ ได้ทราบถึงความเป็นห่วงใยของจังหวัดศรีสะเกษ  ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดมาตรการเพื่อควบคุม กำกับดูแล สกัดการแพร่ระบาด เช่น ปิดสถานประกอบกิจการกำลังแรงงานถูกเลิกจ้าง ว่างงาน ตกงาน จำกัดการรวมกลุ่มทำกิจกรรมต่างๆ และเกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานกลับภูมิลำเนา จังหวัดศรีสะเกษโดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ ได้มีมาตรการต่างๆ เพื่อรองรับแรงงานอยู่ในกลุ่มเสี่ยง รวมทั้งผู้หายป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19  นายวัฒนา  พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า จังหวัดศรีสะเกษได้จัดสรรงบประมาณให้สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ จัดโครงการศรีสะเกษ คืนสุข สร้างงาน สร้างอาชีพ ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในรูปแบบการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตโควิด-19 ได้มีความรู้ ทักษะและทัศนคติที่ดีในการประกอบอาชีพ  สามารถนำองค์ความรู้ไปปรับใช้ในการประกอบเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น  ผู้ฝึกสำเร็จจะได้รับวุฒิบัตรพัฒนาฝีมือแรงงานจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อไปเป็นหลักฐานประกอบอาชีพเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้สำเร็จการฝึก และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคว่าจะได้รับสินค้าหรืองานบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย การจัดฝึกอบรมครั้งนี้ มีจำนวน 18 รุ่น 600 คน หลักสูตรระยะสั้น 5 วัน 30 ชั่วโมง ประกอบด้วย หลักสูตรภาคท่องเที่ยวและบริการได้แก่การประกอบธุรกิจกาแฟ การประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม การประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ การทำขนม การถนอมอาหาร และการตัดผมชาย การขายสินค้าออนไลน์ เทคนิคการสร้างร้านค้าและขายสินค้าออนไลน์  และหลักสูตรภาคการเกษตรได้แก่การประยุกต์ระบบโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรและเทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การผลิตพืชอาหารปลูกผักสวนครัว การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า เป็นต้น

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวปรจำ จ.ศรีสะเกษ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here