ผู้ว่าฯ แม่ฮ่องสอนมอบถุงยังชีพแก่เด็กนักเรียนบนพื้นที่สูง

4

นายสุวพงศ์  กิติภัทย์พิบูลย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานมอบถุงยังชีพพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ.โรงเรียนล่องแพวิทยา ตำบลแม่สวด  อำเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โรงเรียนล่องแพวิทยามีนักเรียนจำนวน 700 คนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีเขตติดต่อระหว่างสองจังหวัดได้แก่เชียงใหม่ และจังหวัดตาก  ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงห่วงใยเด็กและเยาวชน ซึ่งจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลื่อนเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2563 ออกไปเป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ซึ่งล่าช้ากว่าช่วงเวลาปกติ ทำให้เด็กนักเรียนในโครงการฯที่ด้อยโอกาสไม่ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ร่วมทั้งการพัฒนาทางด้านการโพชนาการและสุขภาพอนามัย  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานถุงยังชีพให้แก่นักเรียนในโครงการตามพระราชดำริที่มาความขาดแคลน ให้ได้รับเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สำหรับใช้อุปโภคบริโภคในครัวเรือน รวมทั้งสื่อและอุปกรณ์การเรียนสำหรับเรียนรู้ด้วยตนเองในช่วงที่โรงเรียนไม่สามารถเปิดให้จัดการเรียนการสอน  โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ได้จัดทำถุงยังชีพพระราชทาน เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ และบรรเทาปัญหาภาวะโภชนาและสุขภาพอนามัย สำหรับมอบให้กับนักเรียนในโครงการตามพระราชดำริ จำนวน 400 ชุด โรงเรียนล่องแพวิทยา โดยมีนายสยาม  เรืองสุกใส เป็นผู้อำนวยการ

ภาพ-ข่าว  เกียรติศักดิ์  รักสัตย์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here