ผู้ว่าฯ พังงา ตรวจเยี่ยมและมอบแนวทางการบริหารราชการให้กับอำเภอเกาะยาว

1

นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้กล่าวพบปะพร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติราชการให้กับนายอำเภอ ส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่อำเภอเกาะยาว เพื่อให้แนวทางการบริหารราชการกับทุกภาคส่วน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดพังงามีแนวทางการบริหารในภาพรวม คือ การปรับผังเมืองของจังหวัดเพื่อรองรับการพัฒนาตามบริบทของพื้นที่, การปรับปรุงระบบคมนาคมรองรับสนามบินนานาชาติอันดามันที่กำลังจะก่อสร้างในพื้นที่ อ.ตะกั่วทุ่ง, การสร้างท่าเรือน้ำลึกรองรับเรือขนาดใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวและขนส่ง, การส่งเสริมการท่องเที่ยวควบคู่กับการทำการเกษตร, การพัฒนาจังหวัดพังงาเพื่อรองรับ Land Bridge, รวมทั้งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทั้งทางบกและทางทะเล

ส่วนการพัฒนาในระดับพื้นที่นั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้มีแนวทางในการพัฒนาแหล่งน้ำต่าง ๆ ให้มีน้ำอุปโภค บริโภค และการเกษตรที่เพียงพอ การปรับปรุงถนนหนทาง ติดตั้งระบบไฟส่องสว่าง การสร้างชุมชนพังงาผาสุก เป็นต้น ด้านพืชเศรษฐกิจนอกจากยางพาราและปาล์มน้ำมันแล้ว จังหวัดพังงามีสินค้าจีไอ คือ ข้าวไร่ดอกข่า ทุเรียนสาลิกา และมังคุดทิพย์พังงา แต่ละฤดูกาลมีผลผลิตเฉลี่ยแล้วไม่มากนัก จึงอยากส่งเสริมให้เกษตรกรได้ปลูกทุเรียนพันธุ์หมอนทองเพิ่มเติม เนื่องจากเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดในประเทศจีน ซึ่งจะทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งช่องทาง

นอกจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ยังเน้นย้ำการปฏิบัติงานของอำเภอ ส่วนราชการระดับอำเภอ บทบาทของผู้บริหารท้องถิ่นในการดูแลบริหารข้าราชการและบุคลากรในสังกัด รวมทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่มีหน้าที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ดูแลช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้ชาวบ้านตามภารกิจของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยอย่างเต็มความสามารถ จากนั้นได้สอบถามความต้องการและรับฟังปัญหาของส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่อยากให้แก้ไข ปรับปรุง หรือพัฒนาพื้นที่

ภาพ-ข่าว เกศ จ.พังงา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here