ผู้ว่าฯ ฉะเชิงเทรา ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนบทบาทการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชน ให้มีความสุขอย่างยั่งยืนจังหวัดฉะเชิงเทรา

1

ที่ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนบทบาทการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชน ให้มีความสุขอย่างยั่งยืนจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี พระประชาธรรมนาถ เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา (ธ) พระครูปริยัติธรรมกิจ เจ้าคณะอำเภอท่าตะเกียบ หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนอำเภอทั้ง 11 อำเภอ ภาคเอกชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

เนื่องด้วยกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบทบาทในการเกื้อหนุน ระหว่างวัดชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน ระหว่างฝ่ายสาธารณะสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคมและสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยเน้นย้ำการบูรณาการภาคีเครือข่าย สร้างความสุขให้สังคมไทย และขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านงานสาธารณสงเคราะห์ และการดำเนินงานให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างพระสงฆ์ ชุมชน และท้องถิ่น โดยใช้หลักการทางธรรมนำทางโลก เพื่อให้เกิดสุขภาวะ 4 มิติ คือ กาย จิต สังคม และปัญญา ทั้ง 3 ฝ่าย

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูภูมิปัญญาในเรื่องการหาเลี้ยงชีพที่ตรงกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ มาประยุกต์สู่ “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง” ไปสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน รวมถึงเพื่อเชื่อมประสานความร่วมมือของวัด ชุมชน โรงเรียน และส่วนราชการ สู่การพึ่งหาตนเองอย่างเข้มแข็งและช่วยเหลือเกื้อกูลกันตามความเหมาะสมของแต่ละท้องถิ่น อีกทั้งเพื่อร่วมมือกันระหว่างทุกภาคีเครือข่ายระหว่างคณะสงฆ์ ข้าราชการ ผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ฯลฯ ให้มีความสุขร่มเย็นและขับเคลื่อนช่วยเหลือสังคม การเสริมสร้างให้คนในสังคมมีจิตใจที่เป็นบุญกุศล เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเพิ่มพูนในการทำความดี ช่วยกันดูแลสังคม การทำมาหาเลี้ยงชีพของประชาชน เพื่อจะนำไปสู่ความเข็มแข็งของชุมชน และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินการของคณะสงฆ์กับผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอขยายผลไปสู่ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม

ภาพ-ข่าว สมสักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here