ผู้ว่าฯ ฉะเชิงเทรา ประชุมขับเคลื่อนและพัฒนางานด้าน Smart City ของจังหวัด

157

 นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานประชุมขับเคลื่อนและพัฒนางานด้าน Smart City ของจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ร่วมประชุมหารือขับเคลื่อนพัฒนางานด้าน Smart City ของจังหวัดฉะเชิงเทรา  เพื่อเป็นไปตามที่รัฐบาลได้มีแผนการ ขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะประเทศไทย กำหนดเป้าหมายการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ พัฒนา ระยะที่ 1เมืองอัจฉริยะ 10 พื้นที่ใน 7 จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต ขอนแก่น เชียงใหม่ ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา และกรุงเทพมหานคร 

ทั้งนี้จังหวัดฉะเชิงเทราได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของจังหวัด ฉะเชิงเทรา (Chachoengsao Smart City)  จำนวน 7 ด้าน ประกอบด้วย การดำรงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living)  คือ ประชาชนมีสุขภาพดี เมืองมีความปลอดภัย และมีส่งอานวยความสะดวกรอบตัว/พลเมืองอัจฉริยะ (Smart People) คือ พลเมืองมีความรู้และ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการ เรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด และการอยู่ร่วมกันด้วยความหลากหลายทางสังคม/ พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy)  คือ ประสิทธิภาพการใช้ พลังงาน และพลังงานทางเลือก /การเดินทางและขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility) คือ ความสามารถในการเข้าถึงระบบขนส่งมวลชน การเดินทางสะดวกปลอดภัย ประสิทธิภาพการจัดระบบโลจิสติกส์ และการแบ่งปันและการใช้ยานพาหนะประหยัด พลังงาน/เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) คือ ประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการดาเนินธุรกิจ ความเชื่อมโยงและความร่วมมือทางธุรกิจ และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมในภาคพัฒนาปรับเปลี่ยนธุรกิจ/การบริหารภาครัฐอัจฉริยะ (Smart Governance) คือ การเข้าถึงบริการภาครัฐ พลเมืองมีส่วนร่วม และความโปร่งใส ตรวจสอบได้ของภาครัฐ และสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) คือ ดูแลรักษา ทรัพยากร การจัดการมลพิษ การรักษาสมดุลจากการพัฒนาเมือง และประสิทธิภาพการ บริหารจัดการและการติดตามสภาวะแวดล้อม ทั้งนี้เพื่อให้จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นเมืองน่าอยู่ เมืองทันสมัย ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขอย่างยั่งยืน

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here