ผู้ว่าฯ ฉะเชิงเทราเป็นประธานประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำบางปะกง

3

ที่ห้องประชุมสุนทรพิพิธ   ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา   นายไมตรี ไตรติลานันท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ในฐานะประธานกรรมการลุ่มน้ำบางปะกง  เป็นประธานประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำบางปะกง  ครั้งที่ 3/2565  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและผู้ทรงวุฒิ เข้าร่วมประชุมฯ  โอกาสนี้ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำบางปะกง ครั้งที่ 2/2565  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำบางปะกง  การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิชาการและบริหารจัดการลุ่มน้ำบางปะกง

 จากนั้นฝ่ายเลขาฯ แจ้งเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอข้อพิพาท การไกล่เกลี่ย และชี้ขาดข้อพิพาทระหว่างคณะกรรมการลุ่มน้ำ  การเสนอเรื่องร้องทุกข์หรือข้อพิพาท การไกล่เกลี่ย และการพิจารณาชี้ขาด ข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้น้ำ และแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  แนวทางและปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 และสถานการณ์น้ำ แนวทางการบริหารจัดการ และมาตรการรับมือน้ำหลากปี 2565ในพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกง  โดย สำนักงานชลประทานที่ 9สำนักงานชลประทานที่ 11 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 3 ปราจีนบุรี

 นอกจากนี้ที่ประชุมร่วมพิจารณา การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทประจำลุ่มน้ำ /ผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้ำ ในองค์ประกอบคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาค ในพื้นที่ภาคกลาง และ โครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่าง

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here