ผู้ว่าฯแปดริ้ว เปิดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดฉะเชิงเทราแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด เพื่อนำกลับมาเป็นคนดีของสังคม

3

ที่หอประชุมสุรสีห์ กองกำกับการ 2 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน  อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา  นายไมตรี  ไตรติลานันท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน จังหวัดฉะเชิงเทรา รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

นำผู้เสพยาเสพติดที่สมัครใจบำบัดปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด คืนคนดีสู่สังคม  พร้อมด้วนายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา  นายถาวร กูลศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา  ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมเปิดโครงการฯ  ตามนโยบายรัฐบาลให้ความสำคัญ กับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กำหนดให้เป็นวาระแห่ชาติ ที่ทุกภาคส่วนต้องเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนให้ปัญหาลดน้อยลง ไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต และความเดือดร้อนในสังคมของประชาชนโดยรวม และนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มีนโยบายให้กรมคุมประพฤติ จัดโครงการแก้ไขปัญหา ผู้เสพยาเสพติดในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน ดำเนินการครอบคลุมทั่วประเทศ โดยจังหวัดฉะเชิงเทราตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้กำหนดให้เป็นวาระของจังหวัด โดยให้ทุกภาคส่วนขับเคลื่อนไปด้วยกัน/และมีการบูรณาการทำงานอย่างจริงจัง นำผู้เสพ ผู้ติด ที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา มาเข้ารับการอบรมจำนวน 55 คน 

  สำหรับการอบรมดำเนินการโดยวิทยากรแกนนำศูนย์ขวัญแผ่นดิน ที่ผ่านการอบรม พัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนนำและขยายผลการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน ซึ่งได้เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน  – 1  ธันวาคม 2564 โดยใช้หลักสูตร 12 วัน แบ่งเป็นอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จำนวน 9 วัน  และจัดให้มีการฝึกอบรมทักษะอาชีพ จำนวน 3 วัน เน้นให้ได้รับการดูแลทั้งด้านสุขภาพ จิตใจ สร้างแรงจูงใจให้เกิดการยอมรับในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงลบ สร้างพฤติกรรมเชิงบวก การควบคุมตนเองให้มีทักษะการปรับตัวเข้ากับสังคมและสภาพแวดล้อม อย่างเหมาะสม เป็นการคืนศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และไม่ให้กลับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีก

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here