ผู้ว่าฯแปดริ้วประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2

5

ที่ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2/2564 พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ภาคประชาชน  ผู้ทรงวุฒิ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียง

  โดยที่ประชุมแจ้งเรื่อง สรุปผลการดำเนินงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดฉะเชิงเทรา  รวมทั้งหมด 8 ประเด็น ปัจจุบันมีผลการดำเนินงานที่สามารถแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จจำนวน 4 ประเด็น และมีประเด็นอยู่ในระหว่างการดำเนินการอย่างต่อเนื่องจำนวน 4 ประเด็น ได้แก่ ปริมาณน้ำดิบไม่เพียงพอผลิตน้ำประปาและคุณภาพน้ำประปา / ปัญหาการแพร่ระบาดโรคใบด่างในมันสำปะหลัง (อ.ท่าตะเกียบ อ.สนามชัยเขต และ อ.พนมสารคาม) / ปัญหาราษฎรได้รับผลกระทบจากช้างป่า  และปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด  ซึ่งอยู่ในระหว่างการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง  นอกจากนี้ ที่ประชุมแจ้งเรื่อง คู่มือแนวปฏิบัติการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 โดยใช้กลไกคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด เพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่จะขอรับการสนับสนุนจากเงินกู้ภายใต้กรอบแผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจรับสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  (โควิด-19) และการขับเคลื่อนแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่     

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา พื้นที่เป้าหมาย/พื้นที่ปฏิบัติการที่เหมาะสม ในการขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ของจังหวัดฉะเชิงเทรา  โดยจังหวัดฉะเชิงเทราได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทราดำเนินการคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย/พื้นที่ปฏิบัติการที่เหมาะสมกับสภาพปัญหา และสภาพภูมิสังคม พร้อมทั้งแจ้งให้อำเภอทุกอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งดำเนินการประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ และเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่างๆที่ถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินเข้าร่วมโครงการฯ

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here