ผู้ว่าฯเปิดประชุมสภา อบจ.นครพนมครั้งแรก

10

 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ได้เป็นประธานเปิดการประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมครั้งแรก โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ(ส.อบจ.นครพนม) จำนวน 30 คน จาก 12 อำเภอ เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

ผู้ว่าฯเปิดประชุมสภา อบจ.นครพนมครั้งแรก อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

 โดย ผวจ.นครพนม ได้กล่าวเปิดประชุมในความตอนหนึ่งว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น ถือเป็นกลไกการบริหารที่สำคัญของประเทศ ในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่สำคัญในการจัดบริการสาธารณะ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่นับวันจะมีบทบาทมากยิ่งขึ้นตามลำดับ และเป็นองค์กรการพัฒนาของประชาชนอย่างแท้จริง

ผู้ว่าฯเปิดประชุมสภา อบจ.นครพนมครั้งแรก อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

ด้วยความปรารถนาดีที่ผมเองอยากจะเห็นความสำเร็จในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างต่อเนื่อง จึงขอฝากข้อคิดในการปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยเฉพาะการทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติและควบคุมการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด จึงขอให้ท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุดในการทำงาน และขอน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ซึ่งพระราชทานให้กับพสกนิกรชาวไทยเป็นข้อคิดในการดำเนินชีวิตและการทำงาน

ดังมีใจความตอนหนึ่งว่า “บ้านเมืองจะวัฒนาถาวรอยู่ได้ ย่อมอาศัยความสุจริตเป็นพื้นฐาน ขอให้มั่นอยู่ในคุณธรรมทั้ง 3 ประการ คือ สุจริตต่อบ้านเมือง สุจริตต่อประชาชน และสุจริตต่อหน้าที่”

ผู้ว่าฯเปิดประชุมสภา อบจ.นครพนมครั้งแรก อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

หลังจากนั้นนายสมเกียรติ ศิริตัน ปลัด อบจ.นครพนม ในฐานะเลขานุการสภา อบจ.ฯ ชั่วคราว ได้เชิญนางสุวิมล ทองธรรมชัย อายุ 70 ปี ส.อบจ.เขต 3 อำเภอเมืองนครพนม ซึ่งเป็นผู้มีอายุมากที่สุดในที่ประชุม ขึ้นเป็นประธานสภาฯชั่วคราว พร้อมนำสมาชิกฯกล่าวคำปฏิญาณตน ตามมาตรา 12 พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 5 พ.ศ.2540) ว่า “จะรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จะซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประชาชน”

โดยวาระการประชุมที่ 2 ได้ทำการเลือกประธานสภา อบจ.นครพนม ซึ่งนายอภิชาต ดีบุกคำ ส.อบจ.เขต 3 อำเภอท่าอุเทน เสนอชื่อนายทันใจ ณ รังศรี ส.อบจ.เขต 1 อำเภอศรีสงคราม ส่วนรองประธานสภาฯคนที่หนึ่ง นายมิตร ไชยสุระ ส.อบจ.เขต 1 อำเภอท่าอุเทน ได้เสนอชื่อนายสฤษดิ์ โมธรรม ส.อบจ.อำเภอนาทม ส่วนรองประธานสภาฯคนที่สอง นายปรีดา โกษาแสง ส.อบจ.เขต 1 อำเภอนาหว้า เสนอชื่อนายสุวิทย์ ภูประทาน ส.อบจ.เขต 1 อำเภอบ้านแพง และเลขานุการสภาฯ นายเชี่ยวชาญ อินทริง ส.อบจ.เขต 3 อำเภอศรีสงคราม เสนอชื่อนายรักสกุล สุริโย ส.อบจ.เขต 2 อำเภอโพนสวรรค์ โดยรายชื่อที่เสนอทั้งหมดที่กล่าวมา ไม่มีผู้ใดมีความเห็นคัดค้านแต่ประการใด

ผู้ว่าฯเปิดประชุมสภา อบจ.นครพนมครั้งแรก อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

ต่อจากนั้นนายทันใจ ณ รังศรี ประธานสภาฯ ได้ขอมติกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภา อบจ.นครพนม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564  ตามมาตรา 22 พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่5) พ.ศ.2562 ประกอบข้อ 11(1) และข้อ 21 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา ท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 โดยมีสมัยละ 45 วัน ซึ่งนายอภิชาต ดีบุกคำ เสนอให้เปิดสมัยประชุมฯสมัยแรก ในวันที่ 2 มีนาคมที่จะถึงนี้ โดยในวันดังกล่าว นางสาว ศุภพานี โพธิ์สุ นายก อบจ.นครพนม จะแถลงนโยบายในการบริหารต่อที่ประชุมด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า นอกจากจะมีนางสุวิมล ทองธรรมชัย เป็น ส.อบจ.ฯที่มีอายุมากที่สุดในสภาฯแล้ว สภา อบจ.นครพนมแล้ว ก็ยังมี ส.อบจ.ฯที่มีอายุน้อยที่สุดในประเทศไทยด้วย คือ นายธนากรณ์ ปราณีนิตย์ ส.อบจ.เขต 1 อำเภอธาตุพนม ซึ่งมีอายุเพียง 26 ปีเท่านั้น ทำให้ อบจ.นครพนม ได้ชื่อว่ามีนายก อบจ.ฯ หญิงอายุน้อยที่สุดในประเทศเพียง 36 ปี และมี ส.อบจ.ฯหนุ่มที่สุดในประเทศอีกด้วย

ภาพ-ข่าว ทวี จ.นครพนม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here