ผู้ว่าฯสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

10

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสมุทรปราการ (คปถ.จังหวัด) ณ ห้องประชุม 1-2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วทประชุมโดยพร้อมเพรียง ก่อนการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการมอบประกาศนียบัตรให้กับศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ ที่มีผลงานยอดเยี่ยมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 10 – 16 เมษายน 2564ในระดับอำเภอ และลงนามจัดทำ MOU ระหว่างจังหวัดสมุทรปราการและอำเภอ

 ในการดำเนินการ ด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดสมุทรปราการ จากนั้นที่ประชุมได้รับทราบสถิติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 จังหวัดสมุทรปราการ สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ในภาพรวมตลอดทั้งปี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564) ในการนี้ที่ประชุมได้พิจารณาถอดบทเรียนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 จังหวัดสมุทรปราการ และสรุปข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรค การดำเนินการช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564

ภาพ-ข่าว ประเสริฐ จ.สมุทรปราการ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here