ผู้ว่าฯพังงา มอบรางวัลและเกียรติบัตรให้แก่สถานประกอบกิจการและสถานศึกษาในจังหวัดพังงา

1

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้แก่สถานประกอบกิจการ และสถานศึกษาในจังหวัดพังงา ที่เข้าร่วมกิจกรรมของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเชิดชูเกียรติแก่สถานประกอบกิจการ และสถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมและผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 69 แห่ง

ประกอบด้วยรางวัลด้านคุ้มครองแรงงาน, รางวัลด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน, รางวัลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน,รางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น ประจำปี 2566, ใบรับรองเข้าร่วมโครงการเร่งรัดพัฒนาระบบบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเชิงรุกในสถานประกอบกิจการประเภทกลุ่มเสี่ยงขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs), ด้านมาตรฐานแรงงาน, และด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้มอบหมายให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดดำเนินการให้สถานประกอบกิจการและสถานศึกษาในจังหวัด เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ มีสถานประกอบกิจการได้รับรางวัล จำนวน 50 แห่ง และสถานศึกษาได้รับรางวัล จำนวน 19 แห่ง จึงได้จัดให้มีการมอบรางวัลและเกียรติบัตรในวันนี้ขึ้น เพื่อเป็นเกียรติและขวัญกำลังใจต่อไป

ภาพ-ข่าว เกศ จ.พังงา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here