ผู้ว่าฯปทุมธานี ปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการ จัดระเบียบสังคม

2

 นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี/ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานพิธีปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการ (Kick off) ตามนโยบายการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล โดยมี นางสาวกันตรัตน์  เริ่มสูงเนิน ปลัดจังหวัดปทุมธานี  พ.ต.อ.ชุมวร ชมะทัต  รอง ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี นายคมสัน ญาณวัฒนา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปทุมธานี ทหาร ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการ ณ ลานหน้า ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้จังหวัดเร่งดำเนินการตามนโยบายในการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพล ใน 6 เรื่องสำคัญ ได้แก่ 1) ยาเสพติด 2) การค้ามนุษย์ 3) การครอบครองและพกพาอาวุธปืน 4) การพนัน 5) การดำเนินการติดตามและเฝ้าระวังผู้มีอิทธิพล 6) สถานบริการและสถานบันเทิง โดยให้จังหวัดบูรณาการร่วมกันกับส่วนราชการต่างๆ เร่งจัดตั้งกลไกในการดำเนินการ ตามนโยบายการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล   โดยให้ดำเนินการจัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองระดับจังหวัด และระดับอำเภอ กำหนดจุดตรวจ-จุดสกัดสิ่งผิดกฎหมาย ตรวจตรา หาข่าว  ยาเสพติดและการค้ามนุษย์ การครอบครองและพกพาอาวุธปืน การพนันทุกชนิด  รวมถึงการติดตามและเฝ้าระวังผู้มีอิทธิพล  สถานบริการและสถานบันเทิง  และบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนในทันทีตามนโยบายการจัดระเบียบสังคมและการปราบปรามผู้มีอิทธิพล พร้อมเปิดปฏิบัติการ (Kick off) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

โดยจังหวัดปทุมธานีได้บูรณาการร่วมกันระหว่างส่วนราชการต่างๆ ประกอบด้วย  1. กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี  2. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปทุมธานี  3. ที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานี  4. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี  5. สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี 6. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  7. สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี  8. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี  9. สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี  10. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 1 และ 2   11. สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปทุมธานี  12. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปทุมธานี  13. สำนักงานทรัพย์ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี   14. สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี 15. ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ 16. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปทุมธานี  17. สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค1

ภาพ-ข่าว ทีมข่าว ปทุมธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here