ผู้ว่าฯฉะเชิงเทรา เปิดอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหาร กอ.รมน.จังหวัดฉะเชิงเทรา

3

8ที่ห้องประชุม โรงแรม ทีวินเทจ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  เป็นประธานการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหาร กอ.รมน.จังหวัด ฉช. ตามที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ได้ให้ กอ.รมน.จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาเครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหารของ กอ.รมน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมด้วย พันเอกประคอง ปิ่นพาน รองผอกอ.รมน.จังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กร ผู้บริหารของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน สื่อมวลชน แกนนำมวลชน และภาคประชาชน ภายในจังหวัด จำนวน 70 คน

โดยมีความมุ่งหมาย เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในการที่จะเตรียมความพร้อม และรับมือกับ ภัยคุกคาม และภัยพิบัติ ได้ทุกรูปแบบ ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง ที่มือยู่ในทุกมิติ โดยใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบการมีส่วนร่วม และบูรณาการของทุกภาคส่วน ในการมีส่วนร่วมดำเนินการบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล และ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ตามวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา สร้างองค์ความรู้ และความเข้าใจ ในบทบาท และอำนาจหน้าที่ของ กอ.รมน. เพื่อบูรณาการการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงทุกภาคส่วน และเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง และความสงบเรียบร้อยของสังคม เพื่อการขับเคลื่อนการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และให้มวลชนเข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ กอ.รมน. โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการหลักสูตร ของ กอ.รมน.จังหวัดฉะเชิงเทรา มีจำนวน 70 คนด้วยกัน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here