ผู้ว่าฯฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกพืชแนวกันชน เพื่อเกษตรชุมชน หมู่บ้านคชานุรักษ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

3

ที่ชุมชนบ้านหนองกระทิง ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้กล่าวต้อนรับ ดร.รอยล จิตรดอน กรรมการมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม บมจ.ธนาคารกรุงไทย  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากธนาคารกรุงไทย คณะผู้บริหารสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน และอาสาสมัคร วี วายุ วอลเลินเทียร์ ภายใต้กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกพืชแนวกันชน เพื่อเกษตรชุมชน หมู่บ้านคชานุรักษ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่าชุมชนบ้านหนองกระทิง หมู่ที่ 20 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต และชุมชนบ้านคลองมะหาด หมู่ที่ 14 ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ เป็นหนึ่งในชุมชนของพื้นที่รอยต่อ 5 จังหวัด ภาคตะวันออก ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาช้างป่า ออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์และเข้ามาทำความเสียหายในพื้นที่ทำกินและอาจนำไปถึงการสูญเสียชีวิต ชุมชนบ้านหนองกระทิง และชุมชนบ้านคลองมะหาด จึงได้รับพระมหากรุณาธิคุณในการคัดเลือกให้เป็น “หมู่บ้านคชานุรักษ์” เพื่อนำร่องสร้างความเข้าใจพฤติกรรมช้างป่าให้แก่ประชาชนในพื้นที่ รวมถึงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การประกอบอาชีพและการเรียนรู้การบริหารการจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริในด้านเกษตรกรรม

ด้านดร.รอยล จิตรดอน กรรมการมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า การดำเนินงานของโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ เกิดขึ้นด้วยความห่วงใยประชาชนจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงรับทราบถึงปัญหาความขัดแย้งของคนกับช้างป่า จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเป็นองค์ประธานกรรมการโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ และทรงรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ และได้ก่อตั้งมูลนิธิพัชรสุธาคชาภานุรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2564

นอกจากนี้ ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม บมจ.ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่าธนาคารกรุงไทยได้ตระหนักว่ามนุษย์ ป่าไม้ และสัตว์ป่านั้นต้องอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุล และเกื้อกูลซึ่งกัน ทางธนาคารกรุงไทยจึงได้จัดกิจกรรมจิตอาสาในวันนี้ขึ้น โดยกิจกรรมประกอบไปด้วยการสร้างแนวกันช้าง ปรับปรุงพื้นที่แหล่งน้ำของชุมชน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากชาวชุมชนบ้านหนองกระทิง และชุมชนบ้านคลองมะหาดเป็นอย่างดี และได้มอบเงินสนับสนุนสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ อีกจำนวน 1,740,000 บาทอีกด้วย

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here