ผู้ว่าฯฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564

5

ที่ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพฯ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 พร้อมด้วย นายชัชชัย พุทธสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ คณะผู้บริหาร สมาคมศิษย์เก่าฯ ครู อาจารย์ และนักเรียน เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  กล่าวว่าวันนี้นับเป็นอีกก้าวหนึ่งที่มีความสำคัญต่อชีวิต ความรู้ที่ทุกคนได้รับจากการศึกษานั้น จะเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพหรือเป็นพื้นฐานในการหาความรู้เพิ่มเติมในอนาคต แต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่ต้องสร้างสมให้เป็นคุณสมบัติติดตัวตลอดไป คือ คุณธรรมความดี เพราะด้วยคุณธรรมความดีนี้เองจะทำให้ทุกคนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในทางที่สุจริต ให้เกิดประโยชน์ในทางที่ดี ที่เหมาะแก่จนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติเป็นที่สุด  ทั้งนี้มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับประกาศนียบัตร รวมทั้งสิ้น 611 คน โดยพิธีมอบประกาศนียบัตรในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการเรียน เสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ให้เกิดความภาคภูมิใจในวันที่สำเร็จการศึกษา เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับนักเรียน และเพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่นักเรียนรุ่นต่อไป

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here