ผู้ว่าฯฉะเชิงเทรา ร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ

4

ที่ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ วุฒิสภา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings) โดยมี พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่งในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ เป็นประธานในการประชุม ร่วมด้วย หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด เพื่อติดตามผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินโครงการ/กิจกรรมสำคัญ  ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนการปฏิรูปประเทศ ในปีงบประมาณ 2563 และปีงบประมาณ 2564 ที่ผ่านมา รวมถึงประโยชน์ที่ประชาชนได้รับในเชิงประจักษ์

 ทั้งนี้ จากการติดตามการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 – 2564 ตามแผนปฏิรูปประเทศ คณะกรรมาธิการฯ ได้ให้ความสนใจในการซักถามและมีข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับโครงการสำคัญต่างๆ ของจังหวัดฉะเชิงเทราเช่น แผนตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน, โครงการปราบปรามยาเสพติด, โครงการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐผ่านกลไกหมู่บ้าน รวมทั้งการบริหารจัดการตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งการดำเนินงานในโครงการต่างๆ ขอให้มีการบูรณาการร่วมกันของภาคส่วน และการมุ่งที่ผลสัมฤทธิ์ที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนเป็นสำคัญ

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here