ผู้ว่าฯฉะเชิงเทรา มอบเกียรติบัตร ให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส

4

ที่ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา KCC นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร ให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ร่วมด้วย นายอมร กีรติสุนทร ท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 109 แห่ง

เนื่องด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ 2564 จังหวัดฉะเชิงเทราอยู่ในลำดับที่ 20 ของประเทศ โดยมีผลคะแนน 84.42 คะแนน ระดับผลการประเมินระดับ B และมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 จำนวน 64 แห่งโดยผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับบ AA จำนวน 24 แห่ง และระดับ A จำนวน 40 แห่ง ทางสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา จึงได้จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมิคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here