ผู้ว่าฯฉะเชิงเทรา มอบนโยบาย “การปฏิบัติงานด้านความมั่นดง ที่จะนำไปสู่การขับเคลื่อนแผนงานตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของหน่วยงานระดับตำบลในพื้นที่

1

ที่โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  นายไมตรี  ไตรติลานันท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ในฐานะ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานมอบนโยบาย เรื่อง “การปฏิบัติงานด้านความมั่นดง ที่จะนำไปสู่การขับเคลื่อนแผนงานตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของหน่วยงานระดับตำบลในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน”   โดยมีพันเอก ประคอง ปิ่นพาน รองผอ.กอรมน.จ.ฉะเชิงเทรา  นายอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ผู้บริหารและปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้ารับการมอบนโยบายฯ  ตาม โครงการติดตาม และประเมินผล “แผน ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของ กอรมน.จ.ฉะเชิงเทรา  ประจำปีงบประมาณ 2565  เพื่อเป็นตัวอย่างและแบบอย่างให้กับทุก ๆ หน่วยที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านความมั่นคง โดยกำหนดให้ “การบริหารจัดการ แผน ตำบล มั่นคงมั่งคั่ง ยั่งยืน” ซึ่งเป็น 1 ใน 15 ประเด็นเร่งด่วน โดยการส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชน ภาคประชาชน/ประชาสังคม ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ

ซึ่งในประเด็นการบริหารจัดการได้มอบหมายให้ กระทรวงมหาดไทย และ กอ.รมน. รับผิดชอบ กำกับดูแล ติดตาม และ ประเมินผล โดยกอ.รมน. ได้จัดทำแผนบูรณาการกลไกการบริหารจัดการความมั่นคง ซึ่งประกอบด้วยพันธกิจการขับเคลื่อน 4 ประการ ได้แก่ การติดตามแจ้งเตือนและประเมินแนวโน้มสถานการณ์ /การบูรณาการแผนงานแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา  /การอำนวยการ/ประสาน/เสริมการป้องกันแก้ไขปัญหา การติดตามและประเมินผล ซึ่ง กอ.รมน. ส่วนกลาง กอ.รมน. ภาค และ กอ.รมน. จังหวัด ตลอดจนหน่วยงานความมั่นคงและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จะได้นำพันธกิจ และภารกิจดังกล่าวเป็นแนวทางในการบูรณาการการทำงานร่วมกัน

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here