ผู้ว่าฯฉะเชิงเทรา ประชุมชี้แจงนายจ้าง สถานประกอบการ ภายใต้โครงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ

1

ที่ห้องประชุม KCC ชั้น 4 ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุมชี้แจงนายจ้าง สถานประกอบการ เรื่องโครงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 ร่วมด้วย นายณัฐพงษ์ สงวนจจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นางสาวสุจิตรา ขจรกิดาการ จัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนภาคเอกชน นายจ้างสถานประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง

ผู้ว่าฯฉะเชิงเทรา กล่าวว่า จังหวัดฉะเชิงเทราได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำและความยากจนของประชาชนในทุกมิติ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในทุกช่วงวัย จึงประกาศเป็นวาระจังหวัดและประกาศเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ โดยการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อให้ครัวเรือนเป้าหมายได้รับความช่วยเหลือตามสภาพปัญหาในมิติต่างๆ และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง บุคคลหรือครัวเรือนเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มคนจนตามระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า หรือ TPMAP และกลุ่มคนเปราะบาง ซึ่งคนพิการถือว่าเป็นกลุ่มคนเปราะบางตามประกาศเจตนารมณ์ของจังหวัด ซึ่งต้องได้รับความช่วยเหลือด้านรายได้และการเข้าถึงบริการของรัฐ

โดยในปี 2565 สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทราดำเนินการส่งเสริมการมีงานทำให้กับคนพิการตามมาตรา 33 จำนวน 25 คน และคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการตามมาตรา 35 จำนวน 360 คน และการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้มีการส่งเงินเข้ากองทุนตามมาตรา 34 จำนวน 99 แห่ง จำนวนเงิน28,789,740 บาท เป็นการจ่ายเงินแทนการรับคนพิการเข้าทำงาน จำนวน 252 คน สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทราตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมการมีงานทำและให้ความช่วยเหลือกลุ่มคนเปราะบาง โดยเฉพาะคนพิการ จึงได้จัดการประชุมฯในครั้งนี้ขึ้น

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here