ผู้ว่าฯฉะเชิงเทรา ประชุมคณะกรรมการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ปัญหาแหล่งน้ำของจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

2

ที่ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ปัญหาแหล่งน้ำของจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ร่วมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง

เนื่องด้วยกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายให้ดำเนินการตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ในการฟื้นฟูแหล่งน้ำตามธรรมชาติ แม่น้ำ คูคลอง หนอง บึง ให้สะอาดสวยงาม โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเป็นการสืบสาน รักษา ต่อยอดตามแนวพระราชดำริในการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำคูคลองในพื้นที่ ให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งจังหวัดฉะเชิงเทราได้คัดเลือกคลองนครเนื่องเขต พื้นที่หมู่ 1 – 14 ตำบลคลองนครเนื่องเขต อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ระยะทาง 17.4 กิโลเมตร เป็นพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินงาน เพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนาแหล่งน้ำในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตกแต่งไม้ริมคลอง เก็บขยะ กำจัดผักตบชวา เป็นต้น

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here