ผู้ว่าฯฉะเชิงเทรา ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืน

6

นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ร่วมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทั้ง 11 อำเภอ คณะกรรมการฯ ตัวแทนภาครัฐ ผู้แทนภาคประชาชน และภาคประชาสังคม เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง

ซึ่งการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อรับทราบนโยบาย ข้อสั่งการ และแนวทางปฏิบัติจากผู้บริหารส่วนกลางไปสู่ระดับพื้นที่ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ยังมีแนวทางการขับเคลื่อนผ่าน 4 แนวทาง 1 เงื่อนไขการพัฒนา ซึ่งประกอบไปด้วย การเติมเต็มข้อมูลให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติและทุกพื้นที่ในประเทศ , ร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน ด้วยการลงพื้นที่แก้ไขปัญหาความยากจนในกลุ่มเป้าหมายที่ต้องเร่งให้ความช่วยเหลือ ทั้งกลุ่มเป้าหมายในระบบ TPMAP ที่มีปัญหาความยากจนใน 5 มิติ ได้แก่ มิติสุขภาพ มิติความเป็นอยู่ มิติการศึกษา มิติรายได้ และมิติการเข้าถึงบริการภาครัฐ , ร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน โดยให้วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปสู่การกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทาง มาตรการ และให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องกับสถานการณ์และข้อเท็จจริงของกลุ่มเป้าหมายและบริบทของแต่ละพื้นที่ และร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ภายใต้เงื่อนไขการพัฒนา โดยใช้ระบบ TPMAP เป็นเครื่องมือสนับสนุนการแก้ไขปัญหา ความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้จัดตั้งทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ โดยมีการจัดตั้งทีมพี่เลี้ยงเพื่อดูแล ติดตามการแก้ปัญหาความยากจนของครัวเรือนอย่างใกล้ชิด

นอกจากนี้ในที่ประชุมฯยังได้มีการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อร่วมดำเนินการให้ความช่วยเหลือบุคคล และครัวเรือนเป้าหมาย

ภาพ-ข่าว สมสักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here