ผู้ว่าฯฉะเชิงเทรา ประชุมคณะกรรมการในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

6

 ที่ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา KCC นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมด้วย นายเกรียงศักดิ์ วงศ์เลิศประยูร ผู้อำนวยการสำนักคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 38 แห่ง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจำนวน 152 คน

เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 ให้มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และคณะกรรมการเลือกตั้งได้มีมติเห็นชอบแผนการเลือกตั้งฯ พร้อมกับเตรียมความพร้อม โดยมุ่งหวังให้การจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต โปร่งใส และยุติธรรม ตามวัตถุประสงค์เพื่อลดเรื่องร้องคัดค้านการปฏิบัติหน้าที่ ในการเลือกตั้ง ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ภารกิจ บทบาท หน้าที่ ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 และระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here