ผู้ว่าฯฉะเชิงเทรา นำหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการดีเด่นของอำเภอแปลงยาว ภายใต้โครงการมหาดไทยสัญจร

6

ที่โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม อำเภอแปลงยาว นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานการตรวจเยี่ยมโครงการดีเด่นของอำเภอ 11 อำเภอ จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมด้วย นายพูลทรัพย์ สมบูรณ์ปัญญา นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทั้ง 11 อำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่แปลงยาว โดยมีนางสาวกมลชญา ประเสริฐสิน นายอำเภอแปลงยาว เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และสรุปข้อมูลอำเภอและการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอแปลงยาว

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้พบปะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ พร้อมรับฟังความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน และช่วยแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับพี่น้องประชาชน ภายใต้โครงการมหาดไทยสัญจร เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนและหน่วยงานมาพบปะร่วมกัน รวมถึงช่วยพัฒนารายได้ พัฒนาอาชีพ และแก้ไขปัญหาความยากจน ให้สามารถเลี้ยงตัวเองได้ ทั้งนี้โครงการดีเด่นของอำเภอ ซึ่งเป็นโครงการที่จะช่วยพัฒนารายได้ หรือช่วยพัฒนาอาชีพให้กับคนในพื้นที่อำเภอแปลงยาว ให้สามารถเลี้ยงตัวเองได้ อีกทั้งยังนำมาเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่นๆในจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นในพื้นที่ แก้ไขปัญหายาเสพติด ช่วยขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่พี่น้องประชาชน เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความกินดีอยู่ดี สามารถพึ่งพาตัวเองได้ อันจะทำให้จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นเมืองน่าอยู่ เมืองแห่งความสุขบนความพอเพียงอย่างยั่งยืน

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here