ผู้ว่าฯฉะเชิงเทราเปิดโครงการอบรมปฐมนิเทศกำลังพลกอ.รมน. พร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน

8

ที่โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  นายไมตรี  ไตรติลานันท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ในฐานะ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมปฐมนิเทศกำลังพลก่อนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีพันเอก ประคอง ปิ่นพาน  รองผอ.กอ.รมน.จ.ฉะเชิงเทรา และกำลังพลของ กอ.รมน.จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 50 นาย  ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล) จำนวน  5 นาย เข้ารับการอบรม เพื่อมุ่งหมายให้บุคลากรได้มีความเข้าใจบทบาท ภารกิจ อำนาจ หน้าที่  ระเบียบ คำสั่ง สิทธิต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  พร้อมรับทราบนโยบายและการสั่งการของผู้บังคับบัญชา รวมถึงแนวทางและเป้าหมายการดำเนินงาน ตามยุทธศาสตร์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ให้ทันต่อสถานการณ์และแนวโน้มต่างๆ ของชาติ และประชาคมโลก

  ทั้งนี้ การจัดอบรมปฐมนิเทศกำลังพลก่อนการปฏิบัติงาน ในวันนี้  เพื่อต้องการให้กำลังพล ของ กอ.รมน.จังหวัด ฉะเชิงเทรา และ ศรชล. ได้รับความรู้ความเข้าใจในโครงการสร้างการจัดภารกิจ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและสิทธิต่างๆมากขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบัน และ เพื่อให้กำลังพลรับทราบแนวทางการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจำปี 2561-2565 เจตนารมณ์ นโยบาย กรอบแนวความคิด ของ ผอ.รมน.และผู้บังคับบัญชาในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน ของ กอ.รมน.จังหวัดฉะเชิงเทรา กอ.รมน.ภาค 1  ศปป.1-4 และ กอ.รมน.  รวมทั้งเพื่อให้กำลังพลมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้ กลยุทธ์ในการผนึกกำลัง เจ้าหน้าที่รัฐ  ตำรวจ ทหาร และประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้ามาบูรณาการพันธกิจด้านความมั่นคง ตลอดจนเพื่อให้กำลังพลสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอด ขยายผลและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานหลัก เพื่อนำไปสู่การบูรณาการ อำนวยการ ประสานงาน สนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐในการรักษาความมั่นคงทั้งในภาวะปกติและไม่ปกติ

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here