ผู้ว่าฯฉะเชิงเทราประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา

7

ที่ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหารฯ (น้อย อาจารยางกูร) ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา นายไมตรี ไตรติลานันท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นประธานประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1 /2564 พร้อมด้วย นายวรนัฐ ติรประเสริฐสิน พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทราเข้าร่วมประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดฉะเชิงเทรา

และกำหนดแนวทาง เป้าหมายและการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ตามศักยภาพและความพร้อมของพื้นที่ใน 3 กลุ่มงาน ได้แก่ การเกษตร การแปรรูป และการท่องเที่ยวโดยชุมชน และกำหนดแผนปฏิบัติการของคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ ตลอดจนกำหนดแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนากลุ่มเป้าหมายในการขับเคลื่อนการพัฒนา 3 ด้าน (เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน) จังหวัดฉะเชิงเทราจำนวน 62 กลุ่มเป้าหมาย

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here