ผู้ว่าฯฉะเชิงเทราประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ ติดตามผลดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ

0

นายไมตรี  ไตรติลานันท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 71 /2564 พร้อมด้วย นายอำเภอ  สาธารณสุขอำเภอ 11 อำเภอ  ทหาร ตำรวจ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ และติดตามผลดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  รวมทั้งสรุปการฉีดวัคซีน โควิด-19 จังหวัดฉะเชิงเทรา  ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน – 31 ตุลาคม 2564  รวมฉีดแล้ว  957,525 โดส  แยกเป็นเข็มที่1  542,616 โดส คิดเป็นร้อยละ 72.27  เข็มที่ 2  398,903  โดส คิดเป็นร้อยละ 53.13 และเข็มที่ 3 16,006 โดส คิดเป็นร้อยละ 2.13  โดยผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้เน้นย้ำ เร่งฉีดวัคซีนเชิงรุก นำเข็มไปหาแขนให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุดโดยเร็ว

นอกจากนี้  แรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19  ในโรงงาน  /กอ.รมน. ฉะเชิงเทรา รายงานผลการดำเนินการตรวจประเมินและปราบปรามกฎหมาย เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคฯ   /อุตสาหกรรมจังหวัดฯ รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันโรคฯ ในโรงงาน / สำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) รานงานผลการดำเนินการควบคุมแรงงานต่างด้าว หรือผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย /สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฯ รายงานผลการดำเนินงานการประชาสัมพันธ์ /สาธารณสุขอำเภอเมือง รายงานดำเนินการ มาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting)  พื้นที่บริเวณวัดโสธรวรารามวรวิหาร และวัดสมานรัตนาราม และการปรับมาตรการผ่อนคลายควบคุมโรคแบบบูรณาการให้สอดคล้องกับข้อกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ( ฉบับที่ 37)

ทั้งนี้  ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ ได้เน้นย้ำ ภายใต้มาตรการผ่อนคลายพื้นที่ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ขอให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน เข้มงวดมาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร  (Covid free setting ) และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนปฏิบัติตัวในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ New Normal นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดฯมอบหมายให้ฝ่ายความมั่นคงบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับประชาชน โดยเฉพาะการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สำหรับร้านอาหาร ยังไม่สามารถจำหน่วย หรือ ดื่มกิน ในร้านและบริเวณโดยรอบได้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคฯ พร้อมกันนี้ขอให้ทุกหน่วยงาน ร่วมมือกันทำงานด้วยความเข้มแข็ง เข้มงวดเคร่งครัดต่อไป อย่าหย่อนยาน โดยพร้อมเป็นกำลังใจและสนับสนุนภารกิจ

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here