ผู้ว่าฯจ.นนทบุรีเปิดกิจกรรม kick off “วันดินโลก” (World Soil Day) ปี 2565

2

นายสุธี ทองเเย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick Off “วันดินโลก” (World Soil Day) ปี 2565 ภายใต้ชื่อกิจกรรม “Great food from Good Soil for better life awareness week” ดินดี อาหารดี สุขภาพดี ชีวีมีสุข และกิจกรรมจิตอาสา ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองบางบัวทอง ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาพระราชทาน ภาคีเครือข่ายและประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้

 (1)กิจกรรม “ประกาศเจตนารมณ์วันดินโลก ปี 2565” เพื่อสร้างการรับรู้และแสดงเจตนารมณ์ว่าจะร่วมกันพัฒนารักษาดินให้มีความสมบูรณ์เพื่อเป็นแหล่งอาหารที่มีคุณภาพ และสร้างความยั่งยืนต่อไป

 (2)กิจกรรม “ปลูกหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ” หญ้าแฝก เป็นพืชมหัศจรรย์ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงนำมาเผยแพร่ เป็นพืชที่ให้คุณประโยชน์อนันต์ในด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำอย่างยั่งยืน

 สำหรับกิจกรรมในวันนี้ จัดขึ้นเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้เป็นที่ประจักษ์ ถึงวิสัยทัศน์และพระราชกรณียกิจ เกี่ยวกับการพัฒนา และอนุรักษ์ทรัพยากรดิน สืบเนื่องจากองค์การสหประชาชาติ มีมติเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 ณ ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ รับรองให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันดินโลก (Word Soil Day) และได้รับการบรรจุในปฏิทิน การปฏิบัติงานขององค์การสหประชาชาติ อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ปี 2557 ซึ่งวันดินโลกเป็นผลอันเนื่องมาจากการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้รับการถวายรางวัล“นักวิทยาศาสตร์ดิน เพื่อมนุษยธรรม” จากสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ หรือ IUSS เป็นพระองค์แรกของโลก

ภาพ/ข่าว ฉัตรมงคล สิงห์โต จ.นนทบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here